G Suite

G Suite

Google Gsuite 1,590 บาท/ปี


Starting from   0.00 บาท
ต่อ 1 ปี

-พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 30 GB
-Google Drive
-สามารถใช้งานอีเมล์ผ่าน Gmail(@yourdomain)
-การประชุมทางวิดีโอและเสียง
-สามารถแชร์ปฎิทิน
-สามารถสร้างกลุ่ม
-สามารถตรวจสอบการรับส่งอีเมล แต่ละ Account ได้
-สามารถสร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอ
-มี Control Panel สำหรับ ผู้ดูแลระบบ