Email Marketing

บริการส่งอีเมลโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลข่าวสาร

Email Marketing 1

- จำนวนการส่งอีเมล 4,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report

Email Marketing 2

- จำนวนการส่งอีเมล 5,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report

Email Marketing 3

- จำนวนการส่งอีเมล 10,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report

Email Marketing 4

- จำนวนการส่งอีเมล 25,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report

Email Marketing 5

- จำนวนการส่งอีเมล 35,000 ฉบับ
- Dashboard
- Email tracking report