วิธี Create User Account Print

  • 9


1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users

add6
2. เลือกที่ Create User Account

add8
3. ให้กรอกข้อมูลช่องที่จำเป็นทั้งหมด (ทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายดอกจัน)
4. เสร็จแล้วให้ Click OK

add7

add9


5. User ที่สร้างขึ้นใหม่จะเพิ่มขึ้นมา

b1

Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ