[Google Workspace Admin] วิธีเปลี่ยนชื่อ User Print

  • 0

จากหน้า admin ให้กดเข้าที่หัวข้อ ผู้ใช้กดเลือกอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่ออีเมล์
จากนั้นกดเลือกเมนู อัพเดทผู้ใช้ระบบจะแสดงชื่ออีเมล์ปัจจุบัน ดำเนินการกรอกชื่ออีเมล์ใหม่
จากนั้นกด อัพเดทผู้ใช้ระบบทำการเปลี่ยนชื่ออีเมล์ให้ทันที


Was this answer helpful?

<< ย้อนกลับ